รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลลุ้นโชคตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

     ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ ที่ 92/2562  เรื่อง ลุ้นโชคตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้- เงินฝาก  โดยให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ณ วันที่ 30  กันยายน  2562  มีสิทธิลุ้นรางวัล  โดยกำหนดเงินรางวัล(ค่าสมนาคุณ) รางวัลละ 200 บาท จำนวน  10 รางวัล  เป็นเงิน 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) นั้น

                        บัดนี้ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ฯ  ดำเนินการจับสลากรางวัล จำนวน 10 รางวัล เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่
1 นางวราวรรณ  โชติช่วย 00136
2 นางณัฐวศา  เรืองนาค 00236
3 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์   ดรุมาศ 00474
4 น.ส.วิยดา  กวานเหียน 00680
5 ด.ช.วสุธา  นราพงศ์ 00937
6 นายบุญเลิศ  พลหาญ 01158
7 นางสุจิรา  เรืองพรหม 01307
8 น.ส.สุนิฎฐ์  ทองจำเนียร 01501
9 นายสราวุธ  เลาหะสราญ 01727
10 น.ส.ฉมธร  ชูช่วยสุวรรณ 02021

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัล  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (18 ธันวาคม

พ.ศ. 2562  เวลา 12.30 น.)  โดยจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจนถึงวันประชุมใหญ่

ประกาศฯ รายชื่อ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *