เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด”

ด้วยวันที่  1  ก.พ. 63  เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ฯ ครบรอบ 24 ปี  สหกรณ์ฯ เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการออม   จึงจัดโครงการ “Anniversary 24th สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด”  ดังนี้

  1.  กิจกรรมที่ 1  รับร่มพับเป็นของที่ระลึก (จำนวน 150 คัน)  ระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.พ. 63
  • ให้สมาชิก เปิดบัญชี หรือฝากเงินเพิ่ม  ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  2,000 – 100,000 บาท
  • ให้สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว)  ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ / ทวีทรัพย์  ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป  (ต้องคงเงินฝากในบัญชี             จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 64)

2.  กิจกรรมที่ 2  ให้สมาชิกสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 1 งวดเดือนขึ้นไป  เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด (อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี)  เป็นเงิน 524 บาท  สหกรณ์ฯ สมทบให้ทันที 524 บาท  ระหว่างวันที่ 11 – 28 ก.พ. 63

 

ประกาศฯ

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *