เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63  เปิดให้บริการเงินกู้เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี  ไม่คำนวณเงินได้คงเหลือสุทธิ  สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิก 12 งวดเดือนขึ้นไป

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 (เวลา 13.00-15.00 น.)  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น.  โดยให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ตามตัวอย่าง (หาพยานเป็นสมาชิก 1 คน)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

ประกาศฯ เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน) ประจำปี 2563

 

download  แบบฟอร์ม

 

click  :  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *