การกำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

ตามที่สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน) นั้น  คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  27 มี.ค. 63  เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินปันผลร้อยละ 5.00 จากจำนวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เพื่อการประมวลผลสาหรับการให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน) ประจาปี 2563

 

ประกาศฯ 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *