สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63   เห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน และสำรอง สภาพคล่องในช่วงแพร่ระบาดของโรค วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน  60 งวดเดือน

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำรงชีพของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ผ่อนชำระไม่เกิน 18 งวดเดือน

3.  เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของเงินปันผล (จากทุนเรือนหุ้นเดือนมีนาคม 2563)  อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ชาระคืนครั้งเดียวเมื่อรับเงินปันผล

4. คลินิกให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือกิจการของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อาทิ การผ่อนผันการชาระหนี้ หรืออื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ เห็นเหมาะสม

 

ประกาศฯ 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *