สหกรณ์ฯ เปิดให้ผ่อนผันชำระหนี้ – ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

(1) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                                 (1.1) ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลงจากเงินได้ประจำ หรือรายได้ลดลงจากกิจการที่ตนเองหรือกิจการของคู่สมรสตามกฎหมาย หรือของบิดามารดา หรือของบุตรของสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยแสดงเอกสาร หลักฐานด้านรายได้ และหรือด้านการประกอบกิจการแสดงประกอบชัดเจน

(1.2) ต้องไม่มีประวัติการได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ การผ่อนผันการคำนวณสิทธิเงินกู้อื่น การถูกอายัดสิทธิโดยศาล การถูกงดทำธุรกรรมเงินกู้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขภายใน 2 ปีบัญชีย้อนหลัง และเนื่องจากหลักประกันบกพร่องและยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

(1.3) ต้องไม่มีภาระหนี้เงินกู้เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นเงินกู้ตามมาตรการที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้การช่วยเหลือ ตามประกาศฯ ที่ 37/2563 กรณีมีภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อ 3 (2)

(1.4) ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิในใบแจ้งเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 น้อยกว่า 10,000 บาท

(2) สมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ตามข้อ 3 (1) (1.3) หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้  ต้องชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นทั้งจำนวน

(3) ภาระหนี้เงินกู้ที่จะรับการพิจารณา ได้แก่ เงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้สามัญประเภทโครงการฯ (ยกเว้นเงินกู้สามัญที่ผ่อนชำระเกินอายุ 60 ปี) และเงินกู้พิเศษที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และกำหนดให้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 2 สัญญา โดยแต่ละสัญญากำหนดให้สมาชิกชำระดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน
ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในสัญญากู้เงิน และลดจำนวนการชำระเงินต้นลง เป็นชำระต้นเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท

โดยกำหนดยื่นคำขอ 2 ครั้ง ดังนี้

1. ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 5 – 15 พ.ค. 63

2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 15 มิ.ย. 63

 

ประกาศฯ เรื่อง ผ่อนผันชำระหนี้ – ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19

คำขอเข้าร่วมโครงการฯ (พิมพ์หน้า – หลัง)

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *