เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อทำแผนงาน ประจำปีบัญชี 2564

สหกรณ์ฯ เชิญชวนให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน ประจำปีบัญชี 2564  

  • ให้สมาชิกส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  ตามแบบที่สหกรณ์ฯ จัดทำขึ้น                                ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 63  โดยร่วมลุ้นของที่ระลึกจากสหกรณ์ฯ (ร่ม และ flash drive)  ผ่านช่องทาง ดังนี้

 

-ดาวน์โหลด แบบแสดงความเห็น ข้อเสนอ เพื่อจัดทำแผนงาน

 

-แผนงาน/ผลการดำเนินงาน

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *