งดรับสมัครสมาชิกใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพเป็นสมาชิก และงดการลาออกของสมาชิก

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันที่ 23 ธันวาคม     พ.ศ. 2563)  และการดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญ่ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  ในการตรวจสอบ  และการจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกให้ถูกต้องตรงกัน  เพื่อให้          การดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 (1) คณะกรรมการดำเนินการ      ชุดที่ 24  ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบดังนี้

  1. งดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสมทบใหม่
  2. งดการโอนย้ายสถานภาพ
  3. งดการลาออกของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

      ในระหว่างวันที่  16 – 23  ธ.ค. 63

 

ประกาศฯ แนวปฏิบัติสำหรับการปิดบัญชี

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *