เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล.

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล.   อัตราดอกเบี้ยต่าสุด 5.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) !!!  สิทธิการกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ลบ.

หลักเกณฑ์การกู้

– สมาชิกกู้  มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 24 เดือน และมีเงินได้สุทธิหลังหักไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
– ผู้ค้าประกัน  มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีเงินได้สุทธิไม้น้อยกว่า 2,000 บาท
– การผ่อนชาระ
(1) วงเกินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนไม่เกิน 60 งวดเดือน (ใช้บุคคลค้าประกัน 2 รายขึ้นไป โดยเป็นพนักงานประจาอย่างน้อย 1 ราย)
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท ผ่อนไม่เกิน 120 งวดเดือน (ใช้บุคคลค้าประกัน 3 รายขึ้นไป โดยเป็นพนักงานประจาอย่างน้อย 3 ราย) ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
**กรณีหักชำระหนี้เดิม ให้เฉพาะเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และหรือเงินกู้พิเศษหมุนเวียนทุกประเภทเท่านั้น

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-ฉลองครบรอบ-25-ปี-สอ.มวล.

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *