กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  12  พ.ย. 63  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563  ดังนี้

  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ  หรือทวีทรัพย์ (เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่มีผลผูกพันต้องนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้เงินกู้  สหกรณ์ฯ  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก (ถ้ามี)  และกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2. สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่ต้องปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นประจำ,  สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  สังกัดหน่วยลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรณีไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ
  3. สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และสมาชิก/สมาชิกสมทบที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 63  เป็นต้นไป ให้รับเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์
  1.   สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลฯ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ตามที่ได้โอนในปีก่อน  หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้
    สหกรณ์ฯ เปลี่ยนบัญชีที่จะโอนเงินปันผลฯ จากบัญชีเงินฝากเดิม  เข้าบัญชีอื่น  ให้แจ้งความประสงค์ภายในอังคารที่  22 ธ.ค. 63  ทั้งนี้  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีทวีทรัพย์จะต้องได้รับเงินปันผลฯ ประจำปี  ไม่น้อยกว่า  500  บาท
  2.   กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น  มอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติเป็นราย ๆ ไป

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *