ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563                มีมติให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ณ วันที่ 30  กันยายน  2563  ให้สหกรณ์ฯ         ทั้งฉบับ  ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีสิทธิลุ้นรางวัล   โดยกำหนดเงินรางวัล(ค่าสมนาคุณ) รางวัลละ 200 บาท จำนวน  10 รางวัล  เป็นเงิน 2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ได้จับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก  จำนวน 10 ราย  ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่

1

น.ส.ใบบุญ ทองชูดำ 265
2 น.ส.อัมพลิกา  นุ่นสังข์ 1513
3 นางชื่นณัสฐา  เสนาะโสตร์ 1205
4 นางสายทิพย์  คงทน 286
5 น.ส.ธัญลักษณ์  เอียดคง 1994
6 นายรชต  ชินาจริยวงศ์ 776
7 น.ส.สิริวรรณ  อภัยกาวี 2114
8 น.ส.อรพินท์  ไชยพงศ์ 267
9 น.ส.สุดารัตน์  มานะจิตต์ 1898
10 นายติณห์  เกื้อกาญจน์ 431

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินรางวัล (ค่าสมนาคุณ) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ

ของสมาชิกที่ได้รับรางวัล  ในวันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *