สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 หมายเลข โดยขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 8 ตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เวลา 12.00 น. – 14.00 น.

 1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ หมายเลข 1
 2. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา หมายเลข 2
 3. นายนิรันดร์ จินดานาค หมายเลข 3
 4. นายอนันต์เดช ศรีราพร หมายเลข 4
 5. นายวรเทพ ไกรเทพ หมายเลข 5
 6. นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ หมายเลข 6
 7. นายปรีชา รัสมี หมายเลข 7
 8. นายธมยศ ไกรนรา หมายเลข 8
9. ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน หมายเลข 9
10. นายเจริญ สัณฐมิตร หมายเลข 10
11. นายอรุณ นาคาพงศ์ หมายเลข 11
12. ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม หมายเลข 12

  

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *