ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  1. ขออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2563
  2. ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2563
  3. ขออนุมัติแผนงานประจำปีบัญชี 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2564
  4. ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564
  5. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
  6. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564)
  7. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *