สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564 ระดับ 1)ประถมศึกษา  2)มัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนการศึกษา  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร   และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษา  ทางระบบสารบรรณให้สหกรณ์ฯ   หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 อาคารไทยบุรี ในระหว่างวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 – วันอังคารที่ 31 ส.ค. 64

 

ประกาศฯ รับสมัครทุนการศึกษา

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 2563

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *