สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

-คุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
  3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย

 

-หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าชัด ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ  จำนวน 1 ไฟล์
  2. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหนังสือรับรองตนเอง
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พนักงานของรัฐ ของผู้สมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  ตั้งแต่บัดนี้  – วันศุกร์ที่ 15 ต.ค 64  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

 

ประกาศฯ รับสมัครผู้สอบกิจการ

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *