การกำหนดช่วงเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของหน่วยงาน และการรับเงินค่าสมนาคุณ

ด้วยสหกรณ์ฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาครัฐกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมาก ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3852/2564 เรื่อง มาตรการ      เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน  คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได้กำหนดวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

 1. กำหนดเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
 • เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • หน่วยเลือกตั้ง โถงกลาง อาคารไทยบุรี
  • หน่วยเลือกตั้ง โถงกลาง ชั้นล่าง  อาคารบริหาร
  • หน่วยเลือกตั้ง โซนสีเขียว  อาคารสถาปัตยกรรม
  • หน่วยเลือกตั้ง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
 • เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1. สมาชิกดำเนินการลงคะแนนเป็นแบบบัตรหยั่งเสียง ได้ในเวลา 09.00 – 12.00 น.  และนับคะแนน  ณ หน่วยเลือกตั้ง
 1. กำหนดจ่ายค่าสมนาคุณให้สมาชิก ที่ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เป็นเงิน 500 บาท  ณ หน่วยเลือกตั้งและเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง ที่ตนมีรายชื่อ
 1. เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้สมาชิกแต่ละหน่วยงานใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตามหน่วยเลือกตั้ง  และช่วงเวลาที่กำหนด

 

ประกาศฯ การกำหนดช่วงเวลาของหน่วยงาน และการรับค่าสมนาคุณ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *