ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง  ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน และประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตำแหน่งประธานกรรมการ
 1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล หมายเลข 1

 

  1. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
 1. นายกรกช บุญอมร หมายเลข 1
 2. นายอนันต์เดช ศรีราพร หมายเลข 2
 3. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร หมายเลข 3
 4. ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ หมายเลข 4
 5. นายธวัชชัย ประดู่ หมายเลข 5
 6. นางอุมาภรณ์ จุลเลศ หมายเลข 6

 

ดังนั้น ขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *