รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  บัดนี้ เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานประชุมใหญ่-2563

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *