สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564  ดังนี้

  1. สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สำหรับบัญชีออมทรัพย์พิเศษและทวีทรัพย์จะโอนให้เฉพาะสมาชิก/สมาชิกสมทบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว(ก่อนประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้) โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น)
  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่มีผลผูกพันต้องนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้เงินกู้  สหกรณ์ฯ  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก (ถ้ามี)  และกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2. สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กรุงเทพมหานครเป็นประจำ,  สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  สังกัดหน่วยลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ ให้แจ้งความประสงค์ภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564  กรณีไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (ถ้ามี)
  3. สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ หรือลาออกจากสหกรณ์ฯ ก่อนวันประชุมใหญ่ฯ ให้รับเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ฯ
  4. สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะเปลี่ยนบัญชีการโอนจากบัญชีอื่น เพื่อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ให้ดำเนินการ  ภายในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  1. กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น  มอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติเป็นราย ๆ ไป

ประกาศฯ กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *