สหกรณ์ฯ งดรับสมัครสมาชิกใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพเป็นสมาชิก และงดการลาออกของสมาชิก

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และการดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญ่ประจำปี 2564  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  ในการตรวจสอบ  และการจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกให้ถูกต้องตรงกัน  เพื่อให้การดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 (1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบดังนี้

  1. งดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสมทบใหม่
  2. งดการโอนย้ายสถานภาพ
  3. งดการลาออกของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

                     ในระหว่างวันที่  13 – 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

 

ประกาศฯ งดรับสมัครสมาชิกใหม่ฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *