สหกรณ์ กำหนดอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 25) ในการประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน                พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564  และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  พิจารณาอนุมัติในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ดังนี้

  1. เงินปันผล อัตรา 5.12%
  2. เงินเฉลี่ยคืน อัตรา 12.10%

ในการนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564 ตามอัตราดังกล่าวจาก เว็บไซต์สหกรณ์ฯ : https://saving.wu.ac.th/ คอลัมน์ “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”

 

ประกาศฯ อัตราเงินปันผลฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *