สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี  รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ยื่นคำขอกู้เงินฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน (ไม่หมดอายุ)  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 65

 

แบบฟอร์ม

  1. คำขอกู้เงินฯ  (พิมพ์แบบหน้า – หลัง เท่านั้น)
  2. หนังสือยินยอมฯ 

 

About thanyaporn