รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตามประกาศฯ ฉบับที่ 43/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้ทำการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อทดสอบข้อเขียน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 51/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด จำนวน 4 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร) ดังนี้

  1. น.ส.สุนีพร แก้วเรือง
  2. นายพงศกร ณ วาโย
  3. นางสุภาณี นาคสิงห์
  4. น.ส.สุรีย์พร บัวทอง

 

สหกรณ์ฯ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ ห้องประชุม 2 ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อข้างต้น     เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ก่อนเวลา 10.00 น.

 

 

ประกาศฯ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

About thanyaporn