Author name: thanyaporn

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้” ในศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 (สวนกล้าดี) 30 ท่านแรกได้รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สมัครได้โดย Scan QR-code หรือผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/CNMLMuNF2HYFYCbf9

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565  ในระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครทุนฯ ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/9LF892iUDGtSk4Mn6 หรือ Scan QR-Code ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 เท่านั้น ดูประกาศฯ  เพิ่มเติม  

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี  รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ยื่นคำขอกู้เงินฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน (ไม่หมดอายุ)  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 65 ประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษฯ   แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินฯ  (พิมพ์แบบหน้า – หลัง เท่านั้น) หนังสือยินยอมฯ