โครงการ “สร้างวินัย เพิ่มเงินออม WUsavings 28th”

รายละเอียดประกาศฯ “สร้างวินัย เพิ่มเงินออม WUsavings 28th”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. ยังไม่เคยให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
(1.1)  ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ (พิมพ์หน้า – หลัง) 
(1.2)  หนังสือมอบอำนาจให้หักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

2.  เพิ่มยอดหักเงินฝาก  (ให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว)
(2.1)  ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ (พิมพ์หน้า – หลัง)
(2.2)  หนังสือแจ้งความประสงค์

3. เปิดบัญชีใหม่
(3.1) คำขอเปิดบัญชี
(3.2) บันทึกต่อท้ายออมทรัพย์วันเกิด
(3.3) บันทึกต่อท้ายออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
(3.4) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (พิมพ์ – หลัง)