สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2567

 

  • ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา /ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                          วิชาชีพอื่น อาทิ นักเรียนนายสิบทหาร  นักเรียนนายสิบตำรวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  ให้สมัครขอทุน  ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/2nw8qkLnCRKiC8ra8                                                                                                                                                                  หรือสแกน QR-Code