กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้

  1. การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน
    (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้

(1.1) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี
(1.2) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี

(2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ ทั้งนี้ การเพิ่มหุ้นจะเพิ่มได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ระเบียบกำหนดเท่านั้น (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น)

(ต้วอย่าง : นาย ก. เงินเดือน 60,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 1,500 บ. ต่อเดือน (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามระเบียบกำหนด) กรณีจะเพิ่มหุ้น จะเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ 2,000 บ. ต่อเดือน เท่านั้น(ระเบียบกำหนดว่า ผู้มีเงินได้เกินกว่า 40,000 บาท  ถือหุ้นรายเดือน 2,000 บาท ก็ได้)

      2. การลดค่าหุ้นรายเดือน/รายปี/รายไตรมาส       สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอลดค่าหุ้นรายเดือน  ให้ดำเนินการได้ทุกเดือนตามความประสงค์ และเป็นไปตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนด

  1.   สมาชิกสมทบที่ขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากรายปี รายไตรมาส หรือถือหุ้นครั้งเดียว เป็นรายเดือน ให้ดำเนินการได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้

(3.1)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี
(3.2) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี

 

ประกาศฯ