โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้

  1. สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท
  2. ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน