สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกเป็นหลักประกัน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  กำหนดยื่นคำขอกู้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ประกาศฯ