สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก”