สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565  ในระดับการศึกษา

  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษา / ปวช.
  • ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สมัครทุนฯ ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/9LF892iUDGtSk4Mn6 หรือ Scan QR-Code

ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 เท่านั้น