สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ Covid-19 ขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ประกาศฯ เงินกู้พิเศษต้านภัย-Covid-19-2-5-65