สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2566

สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ทุกท่าน ต้องอ่านประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ก่อนการยื่นขอทุน

  1. ประกาศฯ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566
  2. ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุน ประจำปี 2565  (ต้องตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ยื่นขอทุน)

 

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2566  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา 16.30 น.  ผ่าน google form
ตามลิ้งค์  https://forms.gle/GEPRy1p3zdHvH9Vf6    หรือสแกน  QR-Code

โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร

(1)   ผู้มีสิทธิ์ขอทุน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน  (นับการส่งค่าหุ้นรายเดือน สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
(2)   บุตรที่ขอรับทุน  ต้องเป็นบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ชอบด้วยกฎหมาย  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (พ.ศ. ลบ พ.ศ.)
(3)   บุตรต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565  โดยต้องตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ  https://saving.wu.ac.th/
(4)    ให้ขอทุนในระดับการเรียนของประจำปีการศึกษา 2565
(5)    สมาชิก 1 คน ใช้สิทธิ์ยื่นขอทุนบุตรได้เพียง 1 สิทธิ์  กรณีบิดาและมารดาต่างก็เป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ  มีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ให้มีสิทธิ์ยื่นขอทุน  และมีสิทธิ์ได้รับทุน 2 คน  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
(6)    สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับทุน ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก  จนถึงวันที่รับมอบทุน