Home / thanyaporn

thanyaporn

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ออกประกาศฯ ที่ 80/2562 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง  ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง นั้น   บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 คน และผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน และประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการ  1. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ หมายเลข 1 2. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ หมายเลข 2 …

Read More »

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก  ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ณ วันที่แจ้งความประสงค์จะต้องเป็นสมาชิกที่หักค่าหุ้นผ่านเงินได้ ณ ที่จ่าย สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนประจำเดือนกันยายน 2562 ต่ำกว่า 3,000 บาท  หรือ สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ฯ จำนวน 376,800 บาท  (หุ้น ณ วันที่ 31 ส.ค. 62) เข้าร่วมโครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP”    โดยแจ้งความประสงค์เพิ่มค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 62 – 29 พ.ย. 62  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                    การดำเนินกิจกรรมดังนี้ (1) …

Read More »

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 23) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. เงินปันผลอัตรา 5.13% 2. เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09% จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การลดต้นทุนการบริหารจัดการ การหา แหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ำ การใช้เงินสภาพคล่องชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.83 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.92% ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 38.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.64% ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้ 1. …

Read More »

สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะปิดอาคารไทยบุรี ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 วัน สหกรณ์ฯ จึงปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 วัน

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  รายละเอียดดังนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท  ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญเดิม ต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญอื่น ๆ  รับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี   /  ผ่อนไม่เกิน 180 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย  6.60% ต่อปี สมาชิกผู้ค้ำประกัน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  และต้อมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท การอนุมัติเงินกู้ ดังนี้  (1) กรณีกู้ไม่เกิน …

Read More »

โครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม

ด้วยโครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯ  ที่สนใจซื้อบ้านโครงการ  จะได้รับส่วนลดทันทีสูงสุด 200,000 บาท  พิเศษของแถมมากมาย  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ  จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปใช้รับส่วนลด   ประกาศฯ                                    …

Read More »

สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 นั้น เนื่องด้วยในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อการสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาฯ สหกรณ์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเข้าร่วมประชุมใหญ่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  โดยผู้ที่ได้รับทุนฯ  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 16 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารฯ   และให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันศุกร์ที่  4  ต.ค. 62  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 31 ต.ค. 62  อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่รับมอบทุนการศึกษา (วันที่ 16 ต.ค. 62)   ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ  

Read More »

เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจำปี 2562  ฝากเงินทรัพย์ประดู 24 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 3.40%  ต่อปี  โดยรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป   และยอดเงินฝากรวมทั้งกลุ่มไม่น้อยกว่า  240,000 บาท รายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบ  

Read More »