thanyaporn

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 หมายเลข โดยขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 8 ตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563) เวลา 12.00 น. – 14.00 น.  1. ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ หมายเลข 1  2. อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา หมายเลข 2  3. นายนิรันดร์ จินดานาค หมายเลข 3  4. นายอนันต์เดช ศรีราพร หมายเลข 4  5. นายวรเทพ ไกรเทพ หมายเลข 5  6. …

Read More »

กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ  นั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  12  พ.ย. 63  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563  ดังนี้ สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ  หรือทวีทรัพย์ (เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563) สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่มีผลผูกพันต้องนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้เงินกู้  สหกรณ์ฯ  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก (ถ้ามี)  และกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่ต้องปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นประจำ,  สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี), …

Read More »

การกำหนดอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 24) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563  และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  พิจารณาอนุมัติในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ดังนี้ เงินปันผลอัตรา 5.11% เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09% จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การบริหารเงินที่เข้าสู่ระบบสหกรณ์ฯ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องสูง การบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินปรับลดลงต่อเนื่อง แม้สหกรณ์ฯ จะมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 7.01% ขณะที่ ทุนเรือนหุ้นก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 42.89 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.76%  ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้ จำนวนเงินปันผลที่จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ …

Read More »

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563                มีมติให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ณ วันที่ 30  กันยายน  2563  ให้สหกรณ์ฯ         ทั้งฉบับ  ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีสิทธิลุ้นรางวัล   โดยกำหนดเงินรางวัล(ค่าสมนาคุณ) รางวัลละ 200 บาท จำนวน  10 รางวัล  เป็นเงิน 2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) นั้น บัดนี้ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ได้จับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก  จำนวน 10 ราย  ตามรายชื่อดังนี้ ลำดับ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1 น.ส.ใบบุญ ทองชูดำ 265 …

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564  อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 3 ลบ. คุณสมบัติผู้กู้ 1.อายุสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป 2.มีหนี้เงินกู้สามัญ / พิเศษ / ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไป 3. มีเงินได้คงเหลือสุทธิ กรณีรับไม่เงินเพิ่ม 1,500 บาท  และรับเงินเพิ่ม 5,000 บาท   วงเงินให้บริการ 90 ลบ.  ยื่นคำขอกู้ ระหว่างวันที่ 1-8 ของทุกตั้ง  ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มี.ค. 64 สนใจติดต่อน้องอัส …

Read More »

สหกรณ์ฯ หยุดทำการ

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19             และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้าย           วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ         วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก  นั้น             คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่  1/2564   เมื่อวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. …

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ  โดยให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พ.ย. 63  เวลา 09.00 น. ณ ห้องตุมปัง  ชั้น 3  อาคารบริหาร   โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  73172-3, 73180  ภายในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา          สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 15  ธ.ค. 63     ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ

Read More »