thanyaporn

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  กับ 3 กิจกรรม ดังนี้ สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว) ใหม่  รับสมนาคุณ 50 บาท เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 525 บาท สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เปิดบัญชี  ที่มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน ที่ยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือผ่านเดือนเกิดมาแล้ว  สหกรณ์ฯ สมทบให้ทันที 550 บาท ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์วันเกิด  500 – 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 8 พ.ย. 64  เวลา 09.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 น. ประกาศฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครhttps://saving.wu.ac.th/ / รับใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พ.ย. 64 เวลา 09.00 – 16.30 น. ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใบสมัคร  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการ “รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า”

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการ “รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า” โดยให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ (ลูกจ้างชั่วคราว) เรียนรู้ลิ้งค์วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ร่วมตอบแบบสอบถามกรอกใบสมัคร สถิติการไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ส.ค. 64 โดยพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงมากที่สุด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 1,500 บาท และสถิติใช้ไฟฟ้าลดลงลำดับถัด ๆ ไป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 500 บาท นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 ได้พิจารณาจากสถิติการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ โอนเงินรางวัล เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษให้สมาชิก วันที่ 30 ก.ย. 64 …

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564 ที่ 61/2564 นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา โดยสหกรณ์ฯ โอนเงินทุนการศึกษาของบุตร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ ของสมาชิก (บิดา มารดาผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 5 ต.ค. 64 ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ  ประจำปี 2565  (ปีทางบัญชีประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565)  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยส่งหนังสือสมัครพร้อมรายละเอียดประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ได้ที่ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาคารไทยบุรี  222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160  หรือ E-mail :  wusaving@hotmail.com  (ส่งต้นฉบับภายหลัง)   ประกาศการจ้างผู้สอบบัญชี64

Read More »

สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 -คุณสมบัติดังนี้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย   -หลักฐานประกอบการรับสมัคร ไฟล์รูปถ่ายหน้าชัด ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ  จำนวน 1 ไฟล์ สำเนาเอกสารผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหนังสือรับรองตนเอง สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พนักงานของรัฐ ของผู้สมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  ตั้งแต่บัดนี้  – วันศุกร์ที่ 15 ต.ค 64  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์   ประกาศฯ รับสมัครผู้สอบกิจการ แบบฟอร์มใบสมัคร …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  attanan@gmail.com   หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ app พอเพียง” บันทึกรายรับ และ รายจ่าย ผ่าน application หรือ app อื่น ๆ ที่บันทึกอยู่แล้ว เพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมการใช้เงินได้ แบบรายวัน รายเดือน และรายปีของตนเอง ช่วยทำให้บริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดีขึ้น ให้สมาชิกบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง ติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน โดยให้ capture หน้าจอ ส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64  รับเสื้อยืดสหกรณ์ฯ จำนวน 10 ตัว เป็นของที่ระลึก  โดยส่งผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) inbox fb : wusaving 2)Line OA : …

Read More »

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป (นับตามจำนวนงวดการส่งเงินค่าหุ้น) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  / สมาชิกรับรอง 2 ท่าน  /  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม ประกาศสวัสดิการสมาชิกไม่มีบุตร

Read More »

เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  อัตราดอกเบี้ย 4.75% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิม  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 36 งวด  ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 8 พ.ย. 64  สนใจติดต่อ น้องอัส 73172 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »