thanyaporn

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกร่วมสนับสนุนเงิน หรือร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาใหม่ ให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

สหกรณ์ฯ จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสู่น้อง จากพี่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ”  เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ ร่วมสนับสนุนเงิน  หรือร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาใหม่  เป็น ฟุตบอล/ วอลเล่ย์บอล/ ตะกร้อ/ บาสเก็ตบอล/ แชร์บอบ/ ห่วง  ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา  ในวันอังคารที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น.  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ ส่งคลิปการประกอบอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมรายได้

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่ประกอบอาชีพเสริม  ด้านอาหาร  ด้านขายของ  ด้านอื่น ๆ  ส่งเป็นคลิปสั้น ๆ  (ผ่าน inbox : wusaving  หรือ email : wusaving@hotmail.com)  ให้สหกรณ์ฯ  เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ประชาสัมพ์ในช่องทางของสหกรณ์ฯ  ในโครงการ “ส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้สมาชิก”

Read More »

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท วันที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 10.00 -12.00 น.

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้ สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรม ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”   สหกรณ์ฯ จึงงดให้บริการทุกประเภท ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.    หมายเหตุ :         1.  เวลาทำการปกติ  08.30 – 12.00 น.  …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย

สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย  มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63  ให้สมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกรณี ครั้งละ 300 บาท  ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์  ยกเว้น การคลอดบุตร  และการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม   ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย คำขอเงินสวัสดิการสมาชิกขวัญกำลังใจวันเจ็บป่วย

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล

สหกรณ์ฯ เชิญเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร (4 กรกฎาคม 2563) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม 5 รับถุงผ้าร่มจากสหกรณ์ฯ เป็นของที่ระลึก

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”  ชิงเงินรางวัลรวม 5,000 บาท  สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดได้ คนละไม่เกิน 3 ผลงาน  ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 63  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดภาพถ่ายดังนี้ ประกาศฯ โครงการประกวดภาพถ่าย ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย  

Read More »

สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563  วงเงิน 100,000 บาท  ในระดับประถมศึกษา,  มัธยมศึกษา/ปวช.,  ปวส./ อนุปริญญาตรี/ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ประกาศฯ การรับสมัครทุนฯ ปี 2563 ใบสมัคร-2563 รายชื่อบุตรที่ได้รับทุน ปี 2562  

Read More »

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ

                      ตามมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน กำหนดไม่ส่งเรียกเก็บหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้ กรณีสมาชิกทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ  ใบแจ้งเงินเดือนที่แสดงจะมีเงินได้คงเหลือสุทธิเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับธนาคารออมสิน หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว  สมาชิกไม่สะดวกขอข้อมูลเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบข้อมูลของสมาชิกที่มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบริการเงินกู้ในช่วงที่ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ให้ลูกค้า และไม่กระทบต่อการหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในส่วนของสหกรณ์ฯ และธนาคารฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีสมาชิกทำธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกผู้กู้ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเดือนเดือนล่าสุด  หรือ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน สมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องแสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด กรณีที่ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด สูงกว่าใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม …

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้ผ่อนผันชำระหนี้ – ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ (1) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                  (1.1) ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลงจากเงินได้ประจำ หรือรายได้ลดลงจากกิจการที่ตนเองหรือกิจการของคู่สมรสตามกฎหมาย หรือของบิดามารดา หรือของบุตรของสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยแสดงเอกสาร หลักฐานด้านรายได้ และหรือด้านการประกอบกิจการแสดงประกอบชัดเจน (1.2) ต้องไม่มีประวัติการได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ การผ่อนผันการคำนวณสิทธิเงินกู้อื่น การถูกอายัดสิทธิโดยศาล การถูกงดทำธุรกรรมเงินกู้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขภายใน 2 ปีบัญชีย้อนหลัง และเนื่องจากหลักประกันบกพร่องและยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (1.3) ต้องไม่มีภาระหนี้เงินกู้เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นเงินกู้ตามมาตรการที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้การช่วยเหลือ ตามประกาศฯ ที่ 37/2563 กรณีมีภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อ 3 (2) (1.4) ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิในใบแจ้งเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 น้อยกว่า 10,000 …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63   เห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ดังนี้ 1. เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน และสำรอง สภาพคล่องในช่วงแพร่ระบาดของโรค วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน  60 งวดเดือน 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำรงชีพของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ผ่อนชำระไม่เกิน 18 งวดเดือน 3.  เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน …

Read More »