thanyaporn

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท ในวันที่ 5 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น.

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ : การยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64 (ครึ่งวันเช้า) ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษาฯ สหกรณ์ฯ จึงขอให้บริการทุกประเภท ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น.

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19

สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19  ดังนี้ ขอลดค่าหุ้นรายเดือน  ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 บาท  เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ขอผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ประจำงวด ไม่เกิน 2 สัญญา  โดยต้องชำระดอกเบี้ยตามปกติ  และชำระเงินต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท  เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้สมาชิกยื่นคำขอ  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  โทร. 73172 1. ยื่นคำขอวันที่ 2 – 10  ส.ค. 64  มีผลผ่อนผัน  ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 เป็นต้นไป 2. ยื่นคำขอวันที่ 11-10  ก.ย. 64  มีผลผ่อนผัน  ตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป 3. …

Read More »

เชิญชวนร่วมสนุก รับความรู้ ตอบคำถาม ลุ้นรับเสื้อยืดเป็นของที่ระลึก

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ  ร่วมสนุก รับความรู้ ตอบคำถาม ลุ้นรับเสื้อยืดเป็นของที่ระลึก  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค. 64  โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1.  ให้สมาชิกได้เรียนรู้ลิงค์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 3 รูปแบบ  ดังนี้ (1)    ประชาสัมพันธ์ลิงค์แบบเต็ม  ผ่านลิ้งค์  https://www.youtube.com/watch?v=TAaoCkXUMec (2)    ประชาสัมพันธ์ลิงค์ที่ผ่านการตัดต่อแล้ว(เฉพาะเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก) https://drive.google.com/file/d/1YdGRF84h2CJIWM2mIGTkt_aycwPB8fy2/view? fbclid=IwAR0Ew1eRsZBNFxA7iaswUgqzdgQ5M8GJnwDYPKOWnNcfcV_1PEstUPwwrPs (3)    PowerPoint ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เรียบเรียงใหม่) https://saving.wu.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/PPT-กฎกระทรวง-เผยแพร่สมาชิก-สอ.มวล..pptx 2.  ให้สมาชิกตอบแบบสอบถาม หรือแสดงความเห็นการได้รับผลกระทบ  ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/vkwDmGhtiymJ9BoJ8

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 อัตราดอกเบี้ย 3.80% (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ไม่เกินมูลค่าหุ้น และไม่เกิน 30,000.- ผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 12 งวด ให้สมาชิกส่งใบแจ้งเงินเดือน มี.ค. 63 และล่าสุดให้คำนวณก่อน ทาง inbox facebook : wusaving และโทร. แจ้งน้องอัส ประกาศ-ฉุกเฉินโควิด19_1-6-2564

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคหนังสือเพื่อน้อง

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก ร่วมบริจาคหนังสือเสริมการเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อมอบให้กับโรงเรียนวัดโคกเหล็ก และโรงเรียนวัดสโมสร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 ส.ค. 64 ได้ที่กล่องรับบริจาคหนังสือ ด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี หรืออาคารบริหาร (ฝั่ง ทมอ.) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ส.ค. 64  

Read More »

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป (นับตามจำนวนงวดการส่งเงินค่าหุ้น) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  / สมาชิกรับรอง 2 ท่าน  /  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม ประกาศสวัสดิการสมาชิกไม่มีบุตร

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ กู้เงินเพื่อรวมภาระหนี้ทุกสัญญา  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี!! (มีเงินเฉลี่ยคืน)…. ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 150 งวด  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 – 3,000,000 บาท* (ปิดภาระหนี้เดิม ฝากเงิน และค่าประกันชีวิต(ถ้ามี))(*กรณีกู้เงินประเภท  จะไม่มีสิทธิกู้เงินประเภทอื่น  เว้นแต่จะผ่อนชำระตามประกาศฯ นี้ อย่างน้อย 4 งวด ) คุณสมบัติผู้กู้ มีภาระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 36 เดือน เงินได้คงเหลือหลังหักฯ ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน เงินได้คงเหลือหลังหักฯ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 64 –  8 ก.ย. …

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2564 ระดับ 1)ประถมศึกษา  2)มัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  3)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนการศึกษา  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ขอปรับแก้ไขเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา  ดังนี้ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด สำเนาสูติบัตร หรือ  สำเนาทะเบียนบ้าน  ซึ่งมีชื่อของบุตรที่ขอรับทุน   เอกสารการศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ดังนี้ (3.1)  หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แสดงระดับชั้นการศึกษาปัจจุบัน  หรือ (3.2)  สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ของประจำปีการศึกษา 2564  หรือ                                      …

Read More »

เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  ให้สมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  ไม่คำนวณเงินได้คงเหลือ  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 64  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียมมา ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ไม่หมดอายุ) 2. ใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด ดูประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ เพิ่มเติม ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผลประมวลผล แบบฟอร์ม พิมพ์-คำขอกู้และหนังสือสัญญาฯ (พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น) …

Read More »