Home / wp20

wp20

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ และบัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี  2561  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 17 ต.ค.  2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง 05301  เรียนรวม 5  ชั้น 3   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันที่ 9  ตุลาคม 2561  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ   (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 31 ตุลาคม  2561   ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

Read More »

สหกรณ์ฯ รับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจ  เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  จำนวน  8  ตำแหน่ง  โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 –  วันพุธที่ 31 ต.ค. 61  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  และไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ  จำนวน 1 ไฟล์  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 3172-3   ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใบสมัครหยั่งเสียง (พิมพ์หน้า – หลัง)

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดวันปิดบัญชี และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  เห็นชอบกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ดังนี้ ที่ รายละเอียด วัน เดือน ปี 1 ปิดบัญชีประจำปี 2561 – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 – วันจันทร์ที่ 1  ตุลาคม  2561  (งดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน) 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันพุธที่  19 ธันวาคม  2561   และงดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน   ด้วยสหกรณ์ฯ ต้องปิดระบบรับ – จ่ายเงิน  ในวันทำการสุดท้ายของปีบัญชี 2561 …

Read More »