ประชุมใหญ่สามัญ

ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ ขออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2563 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2563 ขออนุมัติแผนงานประจำปีบัญชี 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2564 ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีบัญชี 2563 การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ และ เวลาในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  

Read More »