การหยั่งเสียงเลือกตั้ง – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ฯ งดรับสมัครสมาชิกใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพเป็นสมาชิก และงดการลาออกของสมาชิก

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และการดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญ่ประจำปี 2564  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  ในการตรวจสอบ  และการจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกให้ถูกต้องตรงกัน  เพื่อให้การดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 (1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบดังนี้ งดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสมทบใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพ งดการลาออกของสมาชิกและสมาชิกสมทบ                      ในระหว่างวันที่  13 – 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564   ประกาศฯ งดรับสมัครสมาชิกใหม่ฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ  นั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564  ดังนี้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สำหรับบัญชีออมทรัพย์พิเศษและทวีทรัพย์จะโอนให้เฉพาะสมาชิก/สมาชิกสมทบที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้แล้ว(ก่อนประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้) โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลังจากการประชุมใหญ่เสร็จสิ้น) สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่มีผลผูกพันต้องนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้เงินกู้  สหกรณ์ฯ  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก (ถ้ามี)  และกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กรุงเทพมหานครเป็นประจำ,  สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  สังกัดหน่วยลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ …

Read More »

สหกรณ์ กำหนดอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 25) ในการประชุมครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน                พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564  และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  พิจารณาอนุมัติในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ดังนี้ เงินปันผล อัตรา 5.12% เงินเฉลี่ยคืน อัตรา 12.10% ในการนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2564 ตามอัตราดังกล่าวจาก เว็บไซต์สหกรณ์ฯ : https://saving.wu.ac.th/ คอลัมน์ “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”   ประกาศฯ อัตราเงินปันผลฯ  

Read More »

การกำหนดช่วงเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของหน่วยงาน และการรับเงินค่าสมนาคุณ

ด้วยสหกรณ์ฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาครัฐกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมาก ซึ่งตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3852/2564 เรื่อง มาตรการ      เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน  คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง  คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได้กำหนดวิธีการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ กำหนดเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา …

Read More »

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง  ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 คน และประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการ  1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล หมายเลข 1   ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ  1. นายกรกช บุญอมร หมายเลข 1  2. นายอนันต์เดช ศรีราพร หมายเลข 2  3. ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร หมายเลข 3  4. …

Read More »

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  บัดนี้ เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานประชุมใหญ่-2563

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ ขออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2563 ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2563 ขออนุมัติแผนงานประจำปีบัญชี 2564 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2564 ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 (ปี 2564) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาในการลงทะเบียนเข้าประชุม และหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น  โดยสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สามารถดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  เรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีบัญชี 2563 การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 – เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ และ เวลาในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  

Read More »