การหยั่งเสียงเลือกตั้ง / ประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก เข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   โดยให้สมาชิกที่สนใจ  ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 63 – วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เท่านั้น  โดยสมาชิก สามารถดำเนินการอย่างใด  อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น 2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์ฯ (https://saving.wu.ac.th/)  และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในใบสมัคร นำส่งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น โดยกำหนดให้สมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563) ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น.    ประกาศฯ …

Read More »

แนวปฏิบัติการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง

สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกที่มีรายชื่อ หยั่งเสียงเลือกตั้งตามเขตดังนี้ “เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1”       หมายถึง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช “เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2”       หมายถึง  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร โดยให้หยั่งเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 – 14.00 น.     ประกาศฯ แนวปฏิบัติการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

Read More »

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมตามไฟล์ที่แนบ   รายงานประชุมใหญ่2562      

Read More »