บริการเงินกู้

สหกรณ์ฯ เปิดให้ผ่อนผันชำระหนี้ – ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้ (1) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                  (1.1) ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลงจากเงินได้ประจำ หรือรายได้ลดลงจากกิจการที่ตนเองหรือกิจการของคู่สมรสตามกฎหมาย หรือของบิดามารดา หรือของบุตรของสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยแสดงเอกสาร หลักฐานด้านรายได้ และหรือด้านการประกอบกิจการแสดงประกอบชัดเจน (1.2) ต้องไม่มีประวัติการได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ การผ่อนผันการคำนวณสิทธิเงินกู้อื่น การถูกอายัดสิทธิโดยศาล การถูกงดทำธุรกรรมเงินกู้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขภายใน 2 ปีบัญชีย้อนหลัง และเนื่องจากหลักประกันบกพร่องและยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (1.3) ต้องไม่มีภาระหนี้เงินกู้เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นเงินกู้ตามมาตรการที่สหกรณ์ฯ กำหนดให้การช่วยเหลือ ตามประกาศฯ ที่ 37/2563 กรณีมีภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อ 3 (2) (1.4) ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิในใบแจ้งเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 น้อยกว่า 10,000 …

Read More »

เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63  เปิดให้บริการเงินกู้เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี  ไม่คำนวณเงินได้คงเหลือสุทธิ  สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิก 12 งวดเดือนขึ้นไป เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 (เวลา 13.00-15.00 น.)  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น.  โดยให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย ตามตัวอย่าง (หาพยานเป็นสมาชิก 1 คน)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ประกาศฯ เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษ …

Read More »

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63  เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤติ COCID-19  อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 18 งวดเดือน  สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิก 6 งวดเดือนขึ้นไป  คำนวณเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท  โดยให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดให้สหกรณ์ฯ คำนวณก่อน ทาง inbox facebook : wusaving  หรือ fax  :  3172   1. สมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นน้อยกว่า  30,000 บาท  รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท 2. สมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 30,000 บาท รับเงินกู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. …

Read More »

เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี  ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 60 เดือน ให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดให้สหกรณ์ฯ คำนวณก่อน  1.  ทาง inbox facebook : wusaving  หรือ 2.  fax  :  3172     ประกาศฯ เงินกู้สามัญสู้ภัยไวรัสโคโรนา-2563  

Read More »

เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  รายละไม่เกิน  100,000 บาท  ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 36 งวดเดือน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  สมาชิกท่านใดสนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63  โทร. 3172 (น้องอัส)   ประกาศฯ

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2563 เห็นว่าวงเงินที่เปิดให้บริการเงินกู้ 40.0 ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการเงินกู้  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  จำนวน 70.0  ล้านบาท  โดยกำหนดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ที่ 26/25563  นั้น คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เห็นว่าสมาชิกยังสนใจที่จะใช้บริการเงินกู้ฯ  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ต่อไป จนหมดวงเงินให้บริการ  จำนวน 70.0 ล้านบาท ประกาศฯ …

Read More »