Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความข้อ 69  แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับการทำงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555  และคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2562 แล้ว  ทั้งนี้ คณะกรรมการ-ดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม  ตามมติ                   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  เห็นชอบให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2562 ประกาศฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  โดยผู้ที่ได้รับทุนฯ  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 16 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารฯ   และให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันศุกร์ที่  4  ต.ค. 62  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 31 ต.ค. 62  อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่รับมอบทุนการศึกษา (วันที่ 16 ต.ค. 62)   ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ  

Read More »

เชิญชวนสมาชิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ และแบบสอบถามความต้องการใช้บริการด้าน “สวัสดิการและเงินกู้”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจการใช้บริการ  ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4EczlRKCiL0ArOCjhahJKI7paItpTqltxh2TTor_CKNZaAg/viewform หรือ scan qr-code             2. และแบบสอบถามความต้องการใช้บริการด้าน “สวัสดิการและเงินกู้”  ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefNnUybF18LYEwxj0SGDWvd9ZRqL-cbq18LLaFgnJbg6aEuQ/viewform หรือ scan qr-code

Read More »

รับส่วนลดพิเศษ 2% กับโครงการ กัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

ด้วยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เจ้าของโครงการกัลปพฤกษ์แกรนด์ นครศรีธรรมราช  อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย  สูง 8 ชั้น 2 อาคาร  จำนวนยูนิตทั้งสิ้น 436 ยูนิต ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ติดกับห้างเทสโกโลตัสนครศรีธรรมราช      ในการนี้ โครงการฯ ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด   ที่สนใจซื้อ จากโปรโมชั่นที่มีผลเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว  จะได้รับส่วนพิเศษอีก 2%  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23                      ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ                จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ และเงินฝากระยะยาวอื่น ๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า ตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ต่อบัญชีต่อครั้ง จะต้อง     ฝากเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน รวมทั้งกรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ด้วย ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

ผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”

ตามที่สหกรณ์ฯ  จัดโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”   เพื่อให้สมาชิกรวมกลุ่มกันออมเงิน  รู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าสมนาคุณ ชุมชนคนออมเงินสำหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด 2 ลำดับ  นั้น บัดนี้ โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (24 เดือน) แล้ว  มีผู้เข้าร่วม 7 กลุ่ม (สมาชิก 55 ราย) คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ดังนี้ รางวัลที่  1   กลุ่ม “ออมตามรอยพ่อ” (น.ส.นิศาชล  คชคีรีเดชไกร)   ได้รับสมนาคุณ  …

Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.        

Read More »

ยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  กำหนดให้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) โดยสหกรณ์ฯ อัพโหลดใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่าย ครบถ้วน  โดยสมาชิกสามารถ พิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์(https://saving.wu.ac.th/)  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  และหลังจากนี้ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์พิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) เฉพาะเดือนกันยายน ปี 2562 – 2564 (3 ปี)

Read More »

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสมาชิกที่ใช้บริการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสมาชิกสามารถมาขอรับได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Read More »