ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ หยุดทำการ

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  กันยายน  พ.ศ. 2563  กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19             และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้าย           วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ         วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563  เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก  นั้น             คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่  1/2564   เมื่อวันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ หยุดทำการ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. …

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ  โดยให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพฤหัสบดีที่ 26  พ.ย. 63  เวลา 09.00 น. ณ ห้องตุมปัง  ชั้น 3  อาคารบริหาร   โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  73172-3, 73180  ภายในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563   กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา          สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์  หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 15  ธ.ค. 63     ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ

Read More »

สหกรณ์ฯ งดรับสมัครสมาชิกใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพเป็นสมาชิก และงดการลาออกของสมาชิก

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันที่ 23 ธันวาคม     พ.ศ. 2563)  และการดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในวันประชุมใหญ่ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  ในการตรวจสอบ  และการจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกให้ถูกต้องตรงกัน  เพื่อให้        การดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 (1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบดังนี้ งดรับสมัครสมาชิก และสมาชิกสมทบใหม่ งดการโอนย้ายสถานภาพ งดการลาออกของสมาชิกและสมาชิกสมทบ        ในระหว่างวันที่  16 – 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563   ประกาศฯ งดรับสมัครสมาชิก

Read More »

กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้ การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้ (1.1) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี (1.2) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี (2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ ทั้งนี้ การเพิ่มหุ้นจะเพิ่มได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ระเบียบกำหนดเท่านั้น (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น) (ต้วอย่าง : นาย ก. เงินเดือน 60,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 1,500 บ. ต่อเดือน (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามระเบียบกำหนด) กรณีจะเพิ่มหุ้น จะเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ 2,000 บ. ต่อเดือน เท่านั้น(ระเบียบกำหนดว่า …

Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.        

Read More »

ยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  กำหนดให้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) โดยสหกรณ์ฯ อัพโหลดใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่าย ครบถ้วน  โดยสมาชิกสามารถ พิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์(https://saving.wu.ac.th/)  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  และหลังจากนี้ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์พิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) เฉพาะเดือนกันยายน ปี 2562 – 2564 (3 ปี)

Read More »

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสมาชิกที่ใช้บริการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสมาชิกสามารถมาขอรับได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Read More »

การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ทั้งฉบับ  และกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ดังนี้ ไม่รับซื้อหุ้นเพิ่มจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ การซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมการออม หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้     การซื้อหุ้นเพิ่มนั้น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ กำหนด   ประกาศฯ  

Read More »