Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ลุ้นโชคตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ มีสิทธิ์ลุ้นโชคการตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก  ดังนี้ ให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน  2562 มีสิทธิลุ้นรางวัล  โดยกำหนดเงินรางวัล(ค่าสมนาคุณ) รางวัลละ 200 บาท จำนวน  10 รางวัล เป็นเงิน 2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) สหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (18 ธันวาคม พ.ศ. 2562) โดยจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจนถึงวันประชุมใหญ่   ทั้งนี้ ให้สมาชิก/สมาชิกสมทบทุกท่านส่งหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ให้สหกรณ์ฯ ทั้งฉบับ  ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Read More »

สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 นั้น เนื่องด้วยในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อการสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาฯ สหกรณ์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเข้าร่วมประชุมใหญ่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ รายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  โดยผู้ที่ได้รับทุนฯ  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 16 ต.ค. 62  เวลา 13.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารฯ   และให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันศุกร์ที่  4  ต.ค. 62  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 31 ต.ค. 62  อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น  ต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกจนถึงวันที่รับมอบทุนการศึกษา (วันที่ 16 ต.ค. 62)   ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการ 6 ตำแหน่ง  สหกรณ์ฯ จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกฯ ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ  โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 –  ถึงวันอังคารที่ 31 ต.ค. 62 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น โดยให้ดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้ (1) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น (2) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์ฯ (www.wusaving@hotmail.com)  และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดใบสมัคร นำส่งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา …

Read More »

เชิญชวนสมาชิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ และแบบสอบถามความต้องการใช้บริการด้าน “สวัสดิการและเงินกู้”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจการใช้บริการ  ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4EczlRKCiL0ArOCjhahJKI7paItpTqltxh2TTor_CKNZaAg/viewform หรือ scan qr-code             2. และแบบสอบถามความต้องการใช้บริการด้าน “สวัสดิการและเงินกู้”  ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefNnUybF18LYEwxj0SGDWvd9ZRqL-cbq18LLaFgnJbg6aEuQ/viewform หรือ scan qr-code

Read More »

รับส่วนลดพิเศษ 2% กับโครงการ กัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

ด้วยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เจ้าของโครงการกัลปพฤกษ์แกรนด์ นครศรีธรรมราช  อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย  สูง 8 ชั้น 2 อาคาร  จำนวนยูนิตทั้งสิ้น 436 ยูนิต ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ติดกับห้างเทสโกโลตัสนครศรีธรรมราช      ในการนี้ โครงการฯ ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด   ที่สนใจซื้อ จากโปรโมชั่นที่มีผลเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว  จะได้รับส่วนพิเศษอีก 2%  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23                      ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ                จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ และเงินฝากระยะยาวอื่น ๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า ตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ต่อบัญชีต่อครั้ง จะต้อง     ฝากเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน รวมทั้งกรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ด้วย ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

ผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”

ตามที่สหกรณ์ฯ  จัดโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”   เพื่อให้สมาชิกรวมกลุ่มกันออมเงิน  รู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าสมนาคุณ ชุมชนคนออมเงินสำหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด 2 ลำดับ  นั้น บัดนี้ โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (24 เดือน) แล้ว  มีผู้เข้าร่วม 7 กลุ่ม (สมาชิก 55 ราย) คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ดังนี้ รางวัลที่  1   กลุ่ม “ออมตามรอยพ่อ” (น.ส.นิศาชล  คชคีรีเดชไกร)   ได้รับสมนาคุณ  …

Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.        

Read More »