Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดวันปิดบัญชี และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  เห็นชอบกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ดังนี้ ที่ รายละเอียด วัน เดือน ปี 1 ปิดบัญชีประจำปี 2561 – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 – วันจันทร์ที่ 1  ตุลาคม  2561  (งดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน) 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันพุธที่  19 ธันวาคม  2561   และงดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน   ด้วยสหกรณ์ฯ ต้องปิดระบบรับ – จ่ายเงิน  ในวันทำการสุดท้ายของปีบัญชี 2561 …

Read More »

สหกรณ์ฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรมหลักสูตร “รับโชค รับสุข ด้วยพลังฮวงจุ้ย”

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรม “รับโชค รับสุข ด้วยพลังฮวงจุ้ย” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 10.00 – 12.00 น. นั้น   ด้วยวิทยากร อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ ติดภารกิจในวันดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงขอเลื่อนการจัดอบรมไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ฯ กำหนดวันจัดอบรมใหม่ จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง

Read More »

สหกรณ์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “E-Commerce ทำธุรกิจ Online อย่างง่าย”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  “E-Commerce ทำธุรกิจ Online อย่างง่าย”  ในวันอังคารที่ 24 ก.ค. 61  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.ค. 61 โทร. 3172 – 3  

Read More »

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท  ในวันพุธที่ 1 ส.ค. 2561  เป็นเวลา 1 วัน  เพื่อสัมมนาจัดทำแนงาน ประจำปีบัญชี 2562  ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช   สหกรณ์ฯ จึงงดให้บริการทุกประเภท  ในวันพุธที่ 1 ส.ค. 2561  เป็นเวลา 1 วัน   และสหกรณ์ฯ จะให้บริการตามปกติในวันทำการถัดไป  จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

Read More »

เชิญเข้าร่วมอบรม “รับโชค รับสุข ด้วยพลังฮวงจุ้ย”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  “รับโชค  รับสุข  ด้วยพลังฮวงจุ้ย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.   ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 ก.ค. 2561  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี  โทร.3172-3  

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561  ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 – วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61  ดังนี้ ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 45 ทุน ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  ทุนละ 1,200 บาท  จำนวน  22  ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา  ทุนละ 1,500 บาท  จำนวน 3 ทุน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทุนละ 1,800 บาท  จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน  และ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา  …

Read More »

ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้ใช้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  มารับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้”  เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More »