ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้ การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้ (1.1) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี (1.2) ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี (2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ ทั้งนี้ การเพิ่มหุ้นจะเพิ่มได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ระเบียบกำหนดเท่านั้น (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น) (ต้วอย่าง : นาย ก. เงินเดือน 60,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน 1,500 บ. ต่อเดือน (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามระเบียบกำหนด) กรณีจะเพิ่มหุ้น จะเพิ่มหุ้นรายเดือนได้ 2,000 บ. ต่อเดือน เท่านั้น(ระเบียบกำหนดว่า …

Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.        

Read More »

ยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  กำหนดให้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) โดยสหกรณ์ฯ อัพโหลดใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่าย ครบถ้วน  โดยสมาชิกสามารถ พิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์(https://saving.wu.ac.th/)  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  และหลังจากนี้ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์พิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) เฉพาะเดือนกันยายน ปี 2562 – 2564 (3 ปี)

Read More »

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสมาชิกที่ใช้บริการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสมาชิกสามารถมาขอรับได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Read More »

การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ทั้งฉบับ  และกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ดังนี้ ไม่รับซื้อหุ้นเพิ่มจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ การซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมการออม หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้     การซื้อหุ้นเพิ่มนั้น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ กำหนด   ประกาศฯ  

Read More »