Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

อาศัยตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ข้อ 28  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน 2561  มีมติเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561  โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล  5.18% ต่อปี และอัตราเงินเฉลี่ยคืน  12.15% สหกรณ์ฯ ได้แจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอข้างต้น  ให้สมาชิกทราบผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์ ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลและอัตราเงินเฉลี่ยคืนดังกล่าว  สหกรณ์ฯ จะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (วันที่ 12  ธันวาคม  2561)  เพื่อพิจารณาอีกครั้ง   การเข้าระบบ  “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”                         กำหนดรหัส            :    เลขสมาชิก                         Password             :   เลขบัตรประจำตัวประชาชน   ประกาศฯ ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

Read More »

กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2561  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561  ดังนี้ สมาชิก/สมาชิกสมทบที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 13 ธันวาคม 2561) สมาชิก/สมาชิกสมทบที่สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร, สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  กลุ่มลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ  สหกรณ์ฯ  จะจ่ายเงินปันผลตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้  กรณีไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และสมาชิก/สมาชิกสมทบที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ให้รับเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลฯ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ตามที่ได้โอนในปีก่อน  หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนบัญชีที่จะโอนเงินปันผลฯ จากบัญชีเงินฝากเดิม  เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือทวีทรัพย์ ให้แจ้งความประสงค์ภายในพุธที่  7  ธันวาคม  2561  …

Read More »

เปลี่ยนแปลง วัน เวลา ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ ที่ 12/2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. – 13.30 น. นั้น คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดวันประชุมใหญ่ใหม่ เป็นวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จาก “วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา …

Read More »

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นั้น เนื่องด้วยในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดเป็นวันสอบกลางภาคเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เวลา 12.00 – 14.00 น. สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมใหญ่วันและเวลาดังกล่าว   ประกาศฯ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ  ประกาศเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระจำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 61 – วันพุธที่ 31 ต.ค. 61 นั้น บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน และประธานกรรมการ คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว      จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตามประกาศที่แนบ   ประกาศฯ

Read More »

การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ทั้งฉบับ  และกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ดังนี้ ไม่รับซื้อหุ้นเพิ่มจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ การซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมการออม หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้     การซื้อหุ้นเพิ่มนั้น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ กำหนด   ประกาศฯ  

Read More »

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  2561  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนดแล้ว เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชม           คุณค่าสมาชิก  ดังนี้ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่ รางวัลที่ จำนวนเงินรางวัล(บาท) 1. นางมัณฑนา  ปรีชาติวงศ์ 625 รางวัลที่ 1 1,500 2. นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 485 รางวัลที่ 2 1,000 3. นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์ 002 รางวัลที่ 3 500 ทั้งนี้ สมาชิกที่มีรายชื่อข้างต้น  ให้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561   (วันพุธที่ 19  ธันวาคม …

Read More »

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ และบัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี  2561  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 17 ต.ค.  2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง 05301  เรียนรวม 5  ชั้น 3   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันที่ 9  ตุลาคม 2561  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ   (ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 31 ตุลาคม  2561   ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดวันปิดบัญชี และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  เห็นชอบกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ดังนี้ ที่ รายละเอียด วัน เดือน ปี 1 ปิดบัญชีประจำปี 2561 – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 – วันจันทร์ที่ 1  ตุลาคม  2561  (งดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน) 2 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันพุธที่  19 ธันวาคม  2561   และงดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 1 วัน   ด้วยสหกรณ์ฯ ต้องปิดระบบรับ – จ่ายเงิน  ในวันทำการสุดท้ายของปีบัญชี 2561 …

Read More »