ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63   เห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ดังนี้ 1. เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน และสำรอง สภาพคล่องในช่วงแพร่ระบาดของโรค วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน  60 งวดเดือน 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำรงชีพของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ผ่อนชำระไม่เกิน 18 งวดเดือน 3.  เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคของสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน …

Read More »

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27  มี.ค. 63  ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกาศฯ มาตราการป้องกันฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป  เข้าร่วมโครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนา  เพื่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ”   เพื่อจะได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์ฯ โดยสามารถเสนอแบบโครงการวิจัย  หัวข้อดังนี้ 1.  ความพึงพอใจและความคาดหวังของสมาชิกต่อการบริการหรือสวัสดิการกับสหกรณ์ฯ หรือ 2.  รูปแบบการสื่อสารของสมาชิกในปัจจุบันและความคาดหวังต่อข่าวสารกับสหกรณ์ฯ ท่านใดสนใจ  เสนอแบบโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์  – วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โทร.3172

Read More »

กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น  ดังนี้ การขอเพิ่มหุ้นรายเดือน (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้ (1.1)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. ของทุกปี (1.2)  ยื่นแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 พ.ค. ของทุกปี (2) สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน เนื่องจากค่าหุ้นต่ำกว่าระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด  ให้เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนได้ทุกเดือนตามความประสงค์ (ให้แนบใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุดประกอบการขอเพิ่มค่าหุ้น)     2. การลดค่าหุ้นรายเดือน/รายปี/รายไตรมาส        สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ขอลดค่าหุ้นรายเดือน  ให้ดำเนินการได้ทุกเดือนตามความประสงค์ และเป็นไปตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนด     3. สมาชิกสมทบที่ขอเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากรายปี รายไตรมาส หรือถือหุ้นครั้งเดียว เป็นรายเดือน  ให้ดำเนินการได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง ดังนี้ …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ และเงินฝากระยะยาวอื่น ๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า ตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ต่อบัญชีต่อครั้ง จะต้อง     ฝากเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน รวมทั้งกรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ด้วย ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

ผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”

ตามที่สหกรณ์ฯ  จัดโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”   เพื่อให้สมาชิกรวมกลุ่มกันออมเงิน  รู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าสมนาคุณ ชุมชนคนออมเงินสำหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด 2 ลำดับ  นั้น บัดนี้ โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (24 เดือน) แล้ว  มีผู้เข้าร่วม 7 กลุ่ม (สมาชิก 55 ราย) คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562  เห็นชอบประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน ประจำปี 2559”  ดังนี้ รางวัลที่  1   กลุ่ม “ออมตามรอยพ่อ” (น.ส.นิศาชล  คชคีรีเดชไกร)   ได้รับสมนาคุณ  …

Read More »

เวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ. 2562  กำหนดเวลาทำการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ฯ  เป็นเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.   และเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.        

Read More »

ยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  กำหนดให้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) โดยสหกรณ์ฯ อัพโหลดใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่าย ครบถ้วน  โดยสมาชิกสามารถ พิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์(https://saving.wu.ac.th/)  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  และหลังจากนี้ให้สหกรณ์ฯ พิมพ์พิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด) เฉพาะเดือนกันยายน ปี 2562 – 2564 (3 ปี)

Read More »

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสมาชิกที่ใช้บริการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสมาชิกสามารถมาขอรับได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Read More »