Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2561  ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย. 61 – วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61  ดังนี้ ระดับประถมศึกษา  ทุนละ 1,000 บาท  จำนวน 45 ทุน ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  ทุนละ 1,200 บาท  จำนวน  22  ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา  ทุนละ 1,500 บาท  จำนวน 3 ทุน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทุนละ 1,800 บาท  จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน  และ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา  …

Read More »

ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้ใช้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  มารับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้”  เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More »