Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้

ประชาสัมพันธ์เงินกู้

ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป  ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศฯ ฉบับเดิม ดังนี้ กรณีทำประกันชีวิต ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท  ให้สิทธิทำประกัน  โดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (1)      การทำประกันชีวิต  ให้ทำทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน (2)      กรณีไม่ทำประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด หรือออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยกำหนดอัตราการฝากขั้นต่ำ 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน …

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน  ในวงเงินกู้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต(ถ้ามี)  แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้  ใช้สิทธิขอกู้เงิน  

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ   เอกสารแนบ

Read More »

แนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ยื่นกู้ และมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามประกาศฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ เอกสารแนบ

Read More »