ประชาสัมพันธ์เงินกู้

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  รายละเอียดดังนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท  ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญเดิม ต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญอื่น ๆ  รับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี   /  ผ่อนไม่เกิน 180 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย  6.60% ต่อปี สมาชิกผู้ค้ำประกัน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  และต้อมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท การอนุมัติเงินกู้ ดังนี้  (1) กรณีกู้ไม่เกิน …

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อชำระหนี้ กยศ. / กรอ.

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อชำระหนี้ กยศ. / กรอ. ของตนเอง  คู่สมรส และบุตร  อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี  ให้สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด ไม่เกินอายุ 60 ปี  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  โดยกำหนดวงเงินให้บริการไม่เกิน 10.0 ล้านบาท  ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 8 ม.ค. 63   สนใจติดต่อ 3172-3, 3180   ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้-กยศ  

Read More »

เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (5.95% และ 5.75%) รายละเอียดดังนี้ 1)เพื่อการเคหะ  ได้แก่ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ห้องชุด  หรือเพื่อปลูกสร้างบ้าน   หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน  อันเนื่องจากสถาบันการเงินอื่น และ 2)เพื่อการเอนกประสงค์ (ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ได้แก่ เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น และหรือเพื่อการเอนกประสงค์อื่น ๆ   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ  และประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์   ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว  อัตราดอกเบี้ย  6.15%  ต่อปี  1)ในประเทศ ไม่เกิน 50,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด  2)ต่างประเทศ  ไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน  60 งวด สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  เงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว  จะต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท  โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 ม.ค. 63   ดูประกาศเพิ่มเติม  

Read More »

ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป  ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศฯ ฉบับเดิม ดังนี้ กรณีทำประกันชีวิต ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท  ให้สิทธิทำประกัน  โดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (1)      การทำประกันชีวิต  ให้ทำทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน (2)      กรณีไม่ทำประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด หรือออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยกำหนดอัตราการฝากขั้นต่ำ 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน …

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน  ในวงเงินกู้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต(ถ้ามี)  แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้  ใช้สิทธิขอกู้เงิน  

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »