ประชาสัมพันธ์เงินกู้

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ

                      ตามมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน กำหนดไม่ส่งเรียกเก็บหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้ กรณีสมาชิกทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ  ใบแจ้งเงินเดือนที่แสดงจะมีเงินได้คงเหลือสุทธิเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับธนาคารออมสิน หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว  สมาชิกไม่สะดวกขอข้อมูลเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบข้อมูลของสมาชิกที่มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบริการเงินกู้ในช่วงที่ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ให้ลูกค้า และไม่กระทบต่อการหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในส่วนของสหกรณ์ฯ และธนาคารฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีสมาชิกทำธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกผู้กู้ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเดือนเดือนล่าสุด  หรือ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน สมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องแสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด กรณีที่ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด สูงกว่าใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม …

Read More »

การกำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

ตามที่สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน) นั้น  คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่  27 มี.ค. 63  เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินปันผลร้อยละ 5.00 จากจำนวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  เพื่อการประมวลผลสาหรับการให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน) ประจาปี 2563   ประกาศฯ 

Read More »

เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  รายละไม่เกิน  100,000 บาท  ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 36 งวดเดือน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  สมาชิกท่านใดสนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63   ประกาศฯ

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2563 เห็นว่าวงเงินที่เปิดให้บริการเงินกู้ 40.0 ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการเงินกู้  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  จำนวน 70.0  ล้านบาท  โดยกำหนดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ที่ 26/25563  นั้น คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เห็นว่าสมาชิกยังสนใจที่จะใช้บริการเงินกู้ฯ  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ต่อไป จนหมดวงเงินให้บริการ  จำนวน 70.0 ล้านบาท ประกาศฯ …

Read More »

การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก

สหกรณ์ฯ กำหนดการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก  โดยกำหนดการขอรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 63  ถึงวันที่  31  พ.ค.  63  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  โดยจะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63  เป็นต้นไป  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   โดยจะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท   ประกาศฯ  

Read More »

การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ  โดยกำหนดการขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้  และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 63  ถึงวันที่  31  พ.ค. 63  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1  มิ.ย. 63  เป็นต้นไป  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   ประกาศฯ   

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  รายละเอียดดังนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท  ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญเดิม ต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญอื่น ๆ  รับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 84 งวดเดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี   /  ผ่อนไม่เกิน 180 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย  6.60% ต่อปี สมาชิกผู้ค้ำประกัน  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  และต้อมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท การอนุมัติเงินกู้ ดังนี้  (1) กรณีกู้ไม่เกิน …

Read More »

เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (5.95% และ 5.75%) รายละเอียดดังนี้ 1)เพื่อการเคหะ  ได้แก่ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ห้องชุด  หรือเพื่อปลูกสร้างบ้าน   หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน  อันเนื่องจากสถาบันการเงินอื่น และ 2)เพื่อการเอนกประสงค์ (ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ได้แก่ เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น และหรือเพื่อการเอนกประสงค์อื่น ๆ   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ  และประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์   ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »