ประชาสัมพันธ์เงินกู้

การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ

                      ตามมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน กำหนดไม่ส่งเรียกเก็บหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ในการนี้ กรณีสมาชิกทำธุรกรรมเงินกู้กับสหกรณ์ฯ  ใบแจ้งเงินเดือนที่แสดงจะมีเงินได้คงเหลือสุทธิเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับธนาคารออมสิน หน่วยให้บริการมหาวิทยาลัยฯ ปิดทำการชั่วคราว  สมาชิกไม่สะดวกขอข้อมูลเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  ทำให้สหกรณ์ฯ ไม่ทราบข้อมูลของสมาชิกที่มีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้การบริการเงินกู้ในช่วงที่ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ให้ลูกค้า และไม่กระทบต่อการหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในส่วนของสหกรณ์ฯ และธนาคารฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่  29  เมษายน พ.ศ. 2563  เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีสมาชิกทำธุรกรรมการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ สมาชิกผู้กู้ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเดือนเดือนล่าสุด  หรือ แสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน สมาชิกผู้ค้ำประกัน ต้องแสดงเอกสารใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 และใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด กรณีที่ใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด สูงกว่าใบแจ้งเงินเดือนประจำเดือนมีนาคม …

Read More »

การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก

สหกรณ์ฯ กำหนดการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก  โดยกำหนดการขอรับเงินกู้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้ และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 63  ถึงวันที่  31  พ.ค.  63  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  โดยจะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63  เป็นต้นไป  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   โดยจะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,500 บาท   ประกาศฯ  

Read More »

การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ กำหนดการให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิกสมทบ  โดยกำหนดการขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้  และกำหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 63  ถึงวันที่  31  พ.ค. 63  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1  มิ.ย. 63  เป็นต้นไป  การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจำนวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   ประกาศฯ   

Read More »

เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (5.95% และ 5.75%) รายละเอียดดังนี้ 1)เพื่อการเคหะ  ได้แก่ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ห้องชุด  หรือเพื่อปลูกสร้างบ้าน   หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน  อันเนื่องจากสถาบันการเงินอื่น และ 2)เพื่อการเอนกประสงค์ (ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ได้แก่ เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น และหรือเพื่อการเอนกประสงค์อื่น ๆ   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ  และประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์   ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป

สหกรณ์ฯ กำหนดประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป  ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศฯ ฉบับเดิม ดังนี้ กรณีทำประกันชีวิต ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท  ให้สิทธิทำประกัน  โดยทุนประกัน 100,000 บาท ได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (1)      การทำประกันชีวิต  ให้ทำทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน (2)      กรณีไม่ทำประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด หรือออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยกำหนดอัตราการฝากขั้นต่ำ 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ (2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน …

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน  ในวงเงินกู้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต(ถ้ามี)  แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เพื่อชำระหนี้ภาระค้ำประกัน

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้  ใช้สิทธิขอกู้เงิน  

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศแนบท้าย

Read More »