ประชาสัมพันธ์เงินกู้

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ   เอกสารแนบ

Read More »

แนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ยื่นกู้ และมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามประกาศฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ เอกสารแนบ

Read More »