ประชาสัมพันธ์เงินฝาก

  • งานเกษตร1

  • งานเกษตร2

  • งานเกษตร3

  • งานเกษตร4

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผนออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้จากงานประจำ   ประกาศฯ    

Read More »

การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาว  และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ทั้งฉบับ  และกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ดังนี้ ไม่รับซื้อหุ้นเพิ่มจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ การซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมการออม หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้ การซื้อหุ้นเพิ่มนั้น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ กำหนด ประกาศหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่ม   ประกาศแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

Read More »

การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และทวีทรัพย์ เพื่อโครงการ หรือหน่วยงาน หรืออื่น ๆ ที่ตั้งเป็นกลุ่ม หรือคณะ อันเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เท่านั้น ได้เพิ่ม อีกบัญชี นอกเหนือจากบัญชีเงินฝากของตนเอง   ประกาศฯ การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม   ประกาศฯ เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ  

Read More »

เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ได้อนุมัติงบประมาณค่าสมนาคุณเป็นสวัสดิการวันเกิด จำนวนเงิน 525 บาท/คน เรียบร้อยแล้ว นั้น คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าสมนาคุณ  โดยเป็นสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิดประจำปี 2565 (ม.ค. – ธ.ค.)  จำนวนเงิน 526 บาท/คน   สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนพฤษภาคม   ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน 526 บาท สำหรับสมาชิกท่านมีบัญชีออมทรัพย์วันเกิดแล้ว และเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 526 บาท สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด   ประกาศโครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” วีดิโอออมทรัพย์วันเกิด   …

Read More »