ประชาสัมพันธ์เงินฝาก

  • งานเกษตร1

  • งานเกษตร2

  • งานเกษตร3

  • งานเกษตร4

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผนออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้จากงานประจำ   ประกาศฯ    

Read More »

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงใน ระยะยาว และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่ม   ประกาศแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

Read More »

การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และทวีทรัพย์ เพื่อโครงการ หรือหน่วยงาน หรืออื่น ๆ ที่ตั้งเป็นกลุ่ม หรือคณะ อันเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เท่านั้น ได้เพิ่ม อีกบัญชี นอกเหนือจากบัญชีเงินฝากของตนเอง   เอกสารแนบ

Read More »

เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ได้อนุมัติงบประมาณค่าสมนาคุณเป็นสวัสดิการวันเกิด จำนวนเงิน 524 บาท/คน เรียบร้อยแล้ว นั้น คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  มีมติดังนี้ 1.  กำหนดจำนวนเงินฝากสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิดประจำปี 2563  จำนวนรายละ  524 บาท 2.  สหกรณ์ฯ สมทบ 524 บาท โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่าย 374 บาทต่อคน และทุนสาธารณประโยชน์  150  บาทต่อคน  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนพฤษภาคม   ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน …

Read More »