ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศฯ ฉบับที่ 43/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 และได้ทำการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อทดสอบข้อเขียน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 51/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นั้น บัดนี้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด จำนวน 4 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (เรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร) ดังนี้ น.ส.สุนีพร แก้วเรือง นายพงศกร ณ วาโย นางสุภาณี นาคสิงห์ น.ส.สุรีย์พร บัวทอง   สหกรณ์ฯ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 23 …

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565  ในระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. ปวส. / อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครทุนฯ ผ่าน google form  ตามลิ้งค์  https://forms.gle/9LF892iUDGtSk4Mn6 หรือ Scan QR-Code ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65 เท่านั้น ดูประกาศฯ  เพิ่มเติม  

Read More »

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “มหกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิก”

         

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี  รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ยื่นคำขอกู้เงินฯ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน (ไม่หมดอายุ)  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 65 ประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผล สำหรับประมวลผลเพื่อการให้บริการเงินกู้พิเศษฯ   แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินฯ  (พิมพ์แบบหน้า – หลัง เท่านั้น) หนังสือยินยอมฯ   

Read More »

สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านการออม ระดับดีเด่น

สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการออม ระดับดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมกับ      สหกรณ์ฯ ด้วยดีเสมอมา   รับชมคลิปวีดิโอผ่านลิ้งค์    https://youtu.be/T4lprzKmIhw      

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกเป็นหลักประกัน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  กำหนดยื่นคำขอกู้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป   ประกาศฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-19 แก่สมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด อายุไม่เกิน 60 ปี ใช้สิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  กำหนดยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   ประกาศฯ     

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บ. ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 48 งวด อัตราดอกเบี้ย 4.50% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 65  สนใจติดต่อน้องอัส 73172 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  ckanchur@wu.ac.th  หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร    

Read More »