Home / ประชุมใหญ่สามัญ

ประชุมใหญ่สามัญ

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                      เวลา 11.00 – 13.30 น.  เท่านั้น    (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)                  วาระการประชุมใหญ่ประจำปี_2562  

Read More »

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  12/2562  เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมใหญ่  เวลา 11.00 – 13.30 น.  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีบัญชี 2562 การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2562 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ …

Read More »

การกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ ออมทรัพย์พิเศษ  นั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562  ดังนี้ สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์  (เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  และในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  สหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการทำธุรกรรมทุกประเภท เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร, สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  สังกัดหน่วยลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  …

Read More »

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ออกประกาศฯ ที่ 80/2562 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง  ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง นั้น   บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 คน และผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน และประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ ตำแหน่งประธานกรรมการ  1. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ หมายเลข 1 2. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ หมายเลข 2 …

Read More »

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 23) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. เงินปันผลอัตรา 5.13% 2. เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09% จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การลดต้นทุนการบริหารจัดการ การหา แหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ำ การใช้เงินสภาพคล่องชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.83 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.92% ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 38.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.64% ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้ 1. …

Read More »

วาระการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  2/2562     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม  โดยกำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. ทั้งนี้ รายงานกิจการประจำปี 2561  อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นรูปเล่ม  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงาน  ๆ ละ 2-3 เล่ม  แต่หากสมาชิกท่านใดสนใจจะรับเป็นเล่ม สามารถมารับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ (จัดพิมพ์เสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) รายงานกิจการประจำปี 2561  (pdf) รายงานกิจการประจำปี 2561  …

Read More »