ประชุมใหญ่สามัญ

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมตามไฟล์ที่แนบ   รายงานประชุมใหญ่2562      

Read More »

วาระการประชุมใหญ่-คัดเลือกผู้สอบ เลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

  วาระการประชุมใหญ่-คัดเลือกผู้สอบ เลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

Read More »

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                      เวลา 11.00 – 13.30 น.  เท่านั้น    (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)                  วาระการประชุมใหญ่ประจำปี_2562  

Read More »

อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 23) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1. เงินปันผลอัตรา 5.13% 2. เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09% จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การลดต้นทุนการบริหารจัดการ การหา แหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ำ การใช้เงินสภาพคล่องชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.83 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.92% ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 38.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.64% ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้ 1. …

Read More »