Home / สวัสดิการ

สวัสดิการ

โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กำหนดประเภทกิจกรรม  คะแนนแต่ละกิจกรรม ของรางวัล และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก ประจำปี 2561 ตามไฟล์ที่แนบ โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย

Read More »