สวัสดิการ

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป (นับตามจำนวนงวดการส่งเงินค่าหุ้น) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  / สมาชิกรับรอง 2 ท่าน  /  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม ประกาศสวัสดิการสมาชิกไม่มีบุตร

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย

สหกรณ์ฯ กำหนดสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย  มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63  ให้สมาชิกที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลทุกกรณี ครั้งละ 300 บาท  ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีบัญชีสหกรณ์  ยกเว้น การคลอดบุตร  และการทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม   ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย คำขอเงินสวัสดิการสมาชิกขวัญกำลังใจวันเจ็บป่วย

Read More »

โครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม

ด้วยโครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯ  ที่สนใจซื้อบ้านโครงการ  จะได้รับส่วนลดทันทีสูงสุด 200,000 บาท  พิเศษของแถมมากมาย  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ  จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปใช้รับส่วนลด   ประกาศฯ                                    …

Read More »

แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท

สหกรณ์ฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ทายาท  ดังนี้ กรณีที่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ให้สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์           ตามที่ได้ระบุไว้ กรณีที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และผลประโยชน์ที่ได้รับมีจำนวนเงินน้อยกว่า  50,000   บาท  ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป กรณีที่ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และผลประโยชน์ที่ได้รับมีจำนวนเงินตั้งแต่  50,000 บาทขึ้นไป  ให้ทายาทดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ประกาศฯ

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

Read More »