โปรโมชั่น

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

Read More »

ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ ส่งภาพถ่ายประกวดหัวข้อ “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”

ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ ส่งภาพถ่ายประกวดหัวข้อ “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 63  ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล @ 1,000 บาท   โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง  และไม่มีรูปของผู้ส่ง ปรากฎอยู่ในภาพถ่ายที่ส่งประกวด  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ   ประกาศฯ-การประกวดภาพถ่าย_พอเพียง-สู้ภัยโควิด   ใบสมัคร  

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2563 เห็นว่าวงเงินที่เปิดให้บริการเงินกู้ 40.0 ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการเงินกู้  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  จำนวน 70.0  ล้านบาท  โดยกำหนดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ที่ 26/25563  นั้น คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เห็นว่าสมาชิกยังสนใจที่จะใช้บริการเงินกู้ฯ  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ต่อไป  จำนวน 90.0 ล้านบาท  สิ้นสุดวันที่  30 …

Read More »