โปรโมชั่น

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  กับ 3 กิจกรรม ดังนี้ สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว) ใหม่  รับสมนาคุณ 50 บาท เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 525 บาท สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เปิดบัญชี  ที่มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน ที่ยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือผ่านเดือนเกิดมาแล้ว  สหกรณ์ฯ สมทบให้ทันที 550 บาท ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์วันเกิด  500 – 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 8 พ.ย. 64  เวลา 09.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 น. ประกาศฯ  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครhttps://saving.wu.ac.th/ / รับใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พ.ย. 64 เวลา 09.00 – 16.30 น. ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใบสมัคร  

Read More »

สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 -คุณสมบัติดังนี้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย   -หลักฐานประกอบการรับสมัคร ไฟล์รูปถ่ายหน้าชัด ชุดสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ  จำนวน 1 ไฟล์ สำเนาเอกสารผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหนังสือรับรองตนเอง สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / พนักงานของรัฐ ของผู้สมัคร   ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  ตั้งแต่บัดนี้  – วันศุกร์ที่ 15 ต.ค 64  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์   ประกาศฯ รับสมัครผู้สอบกิจการ แบบฟอร์มใบสมัคร …

Read More »

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  attanan@gmail.com   หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร  

Read More »

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ app พอเพียง” บันทึกรายรับ และ รายจ่าย ผ่าน application หรือ app อื่น ๆ ที่บันทึกอยู่แล้ว เพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมการใช้เงินได้ แบบรายวัน รายเดือน และรายปีของตนเอง ช่วยทำให้บริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดีขึ้น ให้สมาชิกบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง ติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน โดยให้ capture หน้าจอ ส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64  รับเสื้อยืดสหกรณ์ฯ จำนวน 10 ตัว เป็นของที่ระลึก  โดยส่งผ่านช่องทาง ดังนี้ 1) inbox fb : wusaving 2)Line OA : …

Read More »

เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  อัตราดอกเบี้ย 4.75% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิม  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 36 งวด  ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 8 พ.ย. 64  สนใจติดต่อ น้องอัส 73172 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้  – 30 ก.ย. 64 -ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ลบ. อัตราดอกเบี้ยคงที่ งวดที่ 1-36 = 3.50%   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00% -ไม่ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ลบ.  อัตราดอกเบี้ยคง  งวดที่  1-36 = 3.75%  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  งวดที่ 37 เป็นต้นไป  = 5.25%   ประกาศฯ เงินกู้พิเศษเคหะ-เคหะสุขใจ

Read More »

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

Read More »