โปรโมชั่น

เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19  วงเงินไม่เกินมูลค่าหุ้น  และไม่เกิน 30,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย  3.80%  ต่อปี  (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด  โดยเอกสารที่ใช้  มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และใบแจ้งเงินเดือน มี.ค. 63  และเดือนล่าสุด   ประกาศ-ฉุกเฉินโควิด19_2564  

Read More »

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564  อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 3 ลบ. คุณสมบัติผู้กู้ 1.อายุสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป 2.มีหนี้เงินกู้สามัญ / พิเศษ / ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไป 3. มีเงินได้คงเหลือสุทธิ กรณีรับไม่เงินเพิ่ม 1,500 บาท  และรับเงินเพิ่ม 5,000 บาท   วงเงินให้บริการ 90 ลบ.  ยื่นคำขอกู้ ระหว่างวันที่ 1-8 ของทุกตั้ง  ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มี.ค. 64 สนใจติดต่อน้องอัส …

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล.

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล.   อัตราดอกเบี้ยต่าสุด 5.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) !!!  สิทธิการกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ลบ. หลักเกณฑ์การกู้ – สมาชิกกู้  มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 24 เดือน และมีเงินได้สุทธิหลังหักไม่น้อยกว่า 2,500 บาท – ผู้ค้าประกัน  มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีเงินได้สุทธิไม้น้อยกว่า 2,000 บาท – การผ่อนชาระ (1) วงเกินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนไม่เกิน 60 งวดเดือน (ใช้บุคคลค้าประกัน 2 รายขึ้นไป โดยเป็นพนักงานประจาอย่างน้อย 1 ราย) (2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 …

Read More »

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้  – 30 ก.ย. 64 -ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ลบ. อัตราดอกเบี้ยคงที่ งวดที่ 1-36 = 3.50%   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00% -ไม่ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ลบ.  อัตราดอกเบี้ยคง  งวดที่  1-36 = 3.75%  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  งวดที่ 37 เป็นต้นไป  = 5.25%   ประกาศฯ เงินกู้พิเศษเคหะ-เคหะสุขใจ

Read More »

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

Read More »