โปรโมชั่น

เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  ให้สมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  ไม่คำนวณเงินได้คงเหลือ  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 64  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียมมา ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ไม่หมดอายุ) 2. ใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด ดูประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ เพิ่มเติม ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผลประมวลผล แบบฟอร์ม พิมพ์-คำขอกู้และหนังสือสัญญาฯ (พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น) …

Read More »

เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  อัตราดอกเบี้ย 4.75% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิม  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนสูงสุดไม่เกิน 36 งวด  ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 8 พ.ย. 64  สนใจติดต่อ น้องอัส 73172 ดูประกาศฯ เพิ่มเติม  

Read More »

เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 64 วงเงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บ. ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.00% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ประกาศฯ เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ

Read More »

เงินกู้สามัญ-ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล. โครงการ 2/2564

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล. โครงการ 2/2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 64 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ลบ. ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 120 งวด อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.00% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน   ประกาศฯ  เงินกู้สามัญ-ฉลองครบรอบ-25-ปี-สอ.มวล.-2.64  

Read More »

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้  – 30 ก.ย. 64 -ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ลบ. อัตราดอกเบี้ยคงที่ งวดที่ 1-36 = 3.50%   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00% -ไม่ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ลบ.  อัตราดอกเบี้ยคง  งวดที่  1-36 = 3.75%  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  งวดที่ 37 เป็นต้นไป  = 5.25%   ประกาศฯ เงินกู้พิเศษเคหะ-เคหะสุขใจ

Read More »

โครงการการออมสำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ

สหกรณ์ฯ กำหนดการออมให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  ที่ได้รับเงินสะสม หรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินชดเชย หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ได้มาจากเกษียณอายุ หรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  มีสิทธิดำเนินการได้ดังนี้ สิทธิซื้อหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับทั้งหมด  ไม่เกิน 200,000 บาท ฝากเงินออมทรัพย์วันเกิด  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ฝากเงินเกษียณสุขใจ  ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน

Read More »