ไม่มีหมวดหมู่

เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2563 เห็นว่าวงเงินที่เปิดให้บริการเงินกู้ 40.0 ล้านบาท ไม่เพียงพอสำหรับการให้บริการเงินกู้  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563  จำนวน 70.0  ล้านบาท  โดยกำหนดยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  สิ้นสุดวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ที่ 26/25563  นั้น คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  10/2563  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เห็นว่าสมาชิกยังสนใจที่จะใช้บริการเงินกู้ฯ  จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ต่อไป  จำนวน 90.0 ล้านบาท  สิ้นสุดวันที่  30 …

Read More »

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                      เวลา 11.00 – 13.30 น.  เท่านั้น    (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)                  วาระการประชุมใหญ่ประจำปี_2562  

Read More »