ไม่มีหมวดหมู่

สหกรณ์ฯ กำหนดช่องทางยื่นข้อร้องเรียนของสมาชิก เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยสามารถยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ส่งผ่าน email : wusaving222@gmail.com  หรือ  attanan@gmail.com   หรือจะส่งด้วยตนเอง ที่ สนง.สหกรณ์ฯ อาคารไทยบุรี ระเบียบ-การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ประกาศฯ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แบบฟอร์มการร้องเรียนเป็นเอกสาร  

Read More »

ดาวน์โหลด รายงานกิจการ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ และ เวลาในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น. ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563  

Read More »