Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปีอัตราดอกเบี้ยฝากต่อปี
ออมทรัพย์ทั่วไป0.75
ออมทรัพย์วันเกิด3.50
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ3.25
ออมทรัพย์พิเศษทั่วไป1.65

ทวีทรัพย์

– ฝากตั้งแต่ 500.00 บาท ถึง 999,999.99 บาท

– ฝากตั้งแต่ 1,000,000.00 บาท ถึง 4,999,999.99 บาท

– ฝากตั้งแต่ 5,000,000.00 บาท ขึ้นไป

 

1.90


2.00


2.15

ทรัพย์ประดู่

– 24 เดือน

– 36 เดือน

2.60

2.75

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
11 ต.ค. 65
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน6.45
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวดเดือน6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป สัญญาที่ผ่อนชำระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป6.65
เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ5.00
เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์5.95
เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 1/25654.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-195.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1/ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

– ทำประกันชีวิต

– ไม่ทำประกันชีวิต

 

 

5.55

5.75

เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2 / เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

– ทำประกันชีวิต

– ไม่ทำประกันชีวิต

 

 

6.05

6.30

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน

– กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น

– กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก

 

6.15

ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน + 2

เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์6.50
เงินกู้พิเศษต้านภัย Covid-195.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 ส.ค.65
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด