คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการอำนวยการ​

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร ประธานกรรมการ
นายนิรันดร์ จินดานาค รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิด กรรมการ
นายกรกช บุญอมร เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ