คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26

คณะกรรมการเงินกู้

จุฑารัตน์
สุรศักดิ์
ธวัชชัย
วรเทพ
ปรีชา

คณะกรรมการอำนวยการ

กาญจุรีย์
วันชาติ
อุมาภรณ์
ไพโรจน์
อนันต์เดช

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พิมาน
นิรันดร์
โกวิท
ศราวุธ
กรกช

คณะกรรมการอำนวยการ​

พี่กาญจน์-1
นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล
ประธานกรรมการ
วันชาติ-1.jpg-1
ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์
รองประธานกรรมการ
ไพโรจน์.jpg-1
ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
กรรมการ
อุมาภรณ์.jpg-3
นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
กรรมการ
อนันต์เดช
นายอนันต์เดช ศรีราพร
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

จุฑารัตน์-2
นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์
ประธานกรรมการ
สุรศักดิ์
อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา
รองประธานกรรมการ
ธวัชชัย-1
นายธวัชชัย ประดู่
กรรมการ
วรเทพ-1
นายวรเทพ ไกรเทพ
กรรมการ
ปรีชา-2
นายปรีชา รัสมี
เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
ประธานกรรมการ
นายนิรันดร์ จินดานาค

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์
กรรมการ
ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน
กรรมการ
นายกรกช บุญอมร
เลขานุการ