ประวัติหน่วยงาน

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์
พนักงานและลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รวมตัวกันเพื่อขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด” โดยการริเริ่มของ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก ในขั้นต้นคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นหัวหน้าคณะได้จัดทำโครงการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เสนอต่ออธิการบดี (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2538 และต่อมา คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ฯ ได้ออกหนังสือเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างประจำของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเป็นสมาชิกได้ถึง 64 คน

คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ฯได้จัดประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เลือกตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ จำนวน 10 ท่าน โดยมี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ฯ และ
รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย เป็นรองประธาน และได้ดำเนินการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ได้ขอถือหุ้นครั้งแรก จำนวน 3,482 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน 34,820 บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท รวมเป็นทุนแรกตั้งครั้งแรก 38,020 บาท มีสมาชิกรวม 64 คน สหกรณ์ฯ ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ตามเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.002739 และเลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.006439 และทางสหกรณ์ฯ ได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2539 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 4 ปี และ
ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ณ ห้องสุพรรณหงส์ โรงแรมไทยโฮเต็ล จ.นครศรีธรรมราช และได้ดำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดแรกของสหกรณ์ฯ รวม 11 คน ดังนี้

1.ดร.ไพบูลย์ ประโมจนียประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนยรองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชรองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.น.ส.จุฑารัตน์ บุญมั่นกรรมการและเหรัญญิก
5.รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์กรรมการ
6.ผศ.พรรณงาม เง่าธรรมสารกรรมการ
7.ดร.มนตรี อิสรไกรศีลกรรมการ
8.นางนันทา อภิศักดิ์มนตรีกรรมการ
9.นายทวีศักดิ์ หนูเดชกรรมการ
10.นางจินตนา ศิริวัฒนโชคกรรมการ
11.ดร.โอภาส ตันติฐากูรกรรมการและเลขานุการ

และทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นว่าการจัดตั้งสหกรณ์ฯ เป็นการให้สวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยฯ และทางมหาวิทยาลัยฯ ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์ฯ ในระยะแรกของการจัดตั้ง จำนวน 10 ล้านบาท โดยปลอดดอกเบี้ยมีกำหนด 3 ปี นับแต่วันยืมในแต่ละงวด

ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับใหม่ขึ้น ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์