ประกาศ

1. ประกาศเกี่ยวกับหุ้น และ      เงินฝาก
(1) การกำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
(2) การเปิดบัญชี-ทำธุรกรรมการเงินของสมาชิกสมทบ และสมาชิกที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
(3) การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม 
(4) การปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่ใช้สมุด 
(5) เงื่อนไขการฝากเงิน
(6) การเปิดบัญชีและการฝากเงินของสมาชิก/สมาชิกสมทบ
(7) โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” ประจำปี 2567
(8) การขอเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุ้น 

2. ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเงินกู้
(1) การคำนวณสิทธิการกู้เงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก
(2) การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบธุรกรรมเงินกู้ 
(3) คำนวนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 
(4) การทำนิติกรรมสัญญากู้เงิน/ค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เป็นคู่สมรส 
(5) การยื่นกู้สามัญภายหลังผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
(6) แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกกู้เงิน ในขณะที่ยังเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่มีประวัติผิดนัด
(8) บริษัทที่ร่วมทำประกันสินเชื่อ 
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ 
(10) การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้
(11) บริษัทที่ร่วมทำประกันอัคคีภัย 
(12) แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ 
(13) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท
(14) บริษัทผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์หลักประกัน
(15) แนวปฏิบัติกรณีโอนย้ายสถานภาพ
(16) แนวปฏิบัติกรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (โครงการประกันสินเชื่อ)
(17) การทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
(18) ยกเลิกประกาศเงินเดือนชนเพดาน
(19) การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบการทำธุรกรรมเงินกู้
(20) การทำธุรกรรมสำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนสมาชิกที่ไม่ปรับขึ้นเงินเดือน
(21) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ 
(22) การยื่นกู้สามัญ (วงเงินกู้ 2 ลบ.ขึ้นไป)
(23) สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจาก สนง.บังคับคดี และหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ

3. ประกาศเกี่ยวกับสมาชิก
(1) ชะลอการรับสมาชิกสมทบ 
(2) แนวปฏิบัติการลาออก 
(3) สมาชิกที่มีหนี้โอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบ 

4. ประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการ
(1) การจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ทายาท 
(2) แนวปฏิบัติการยืมเงินกองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืม 

5. ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงาน
(1) เวลาทำการรับ-จ่ายเงิน 
(2) การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
(4) แผนรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบสารสนเทศ 
(5) แผนการสำรองข้อมูล
(6) ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประชุม
(8) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 
(9) วันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2567
(10) การมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และการดำเนินการเพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯd