ประกาศ

pdf แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
pdf วิธีการชำระค่าหุ้นของสมาชิกสมทบใหม่
pdf วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
pdf เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์
pdf แนวปฏิบัติสำหรับการปิดบัญชีโดยไม่ใช้สมุดบัญชีคู่ฝาก
pdf
การเปิดบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบและสมาชิกที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
pdf เงินกู้สามัญทั่วไป (มีผล 1 ต.ค. 63)
pdf ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
pdf เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
pdf
เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้
pdf เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
pdf
เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ
pdf ลงทุนประกอบอาชีพ
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 2
pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้
pdf บริษัทประเมินราคา
pdf
การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
pdf ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
pdf แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน
pdf แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการกู้เงินและการค้ำประกันของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการ
pdf เงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
pdf แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระหนี้
pdf บริษัทที่ร่วมทำโครงการประกันเงินกู้
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน
pdf การคำนวณสิทธิเงินกู้
pdf การคำนวณการผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ แบบ “ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด”
pdf นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ
pdf นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
pdf อัตรา หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 2563
pdf หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
pdf สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
pdf อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
pdf เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
pdf บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
pdf แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ทายาท
pdf กำหนดเวลารับจ่ายเงิน
pdf ยกเลิกการจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด)
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการวันเกิด
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย
pdf กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2565
pdf นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
pdf นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด