ประกาศ

1. ประกาศเกี่ยวกับเงินฝาก
(1) การกำหนดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์
(2) การเปิดบัญชี-ทำธุรกรรมการเงินของสมาชิกสมทบ และสมาชิกที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
(3) การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม 
(4) การปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่ใช้สมุด 
(5) เงื่อนไขการฝากเงิน

2. ประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเงินกู้
(1) การกำหนดวันยื่นกู้สามัญ 
(2) การคำนวณสิทธิการกู้เงิน 
(3) การแสดงใบแจ้งเงินเดือนประกอบธุรกรรมเงินกู้ 
(4) คำนวนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 
(5) การทำนิติกรรมเงินกู้ของสมาชิก-คู่สมรส 
(6) การยื่นกู้สามัญภายหลังผ่านที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
(7) แนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกกู้เงิน ในขณะที่ยังเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่มีประวัติผิดนัด
(8) บริษัทที่ร่วมทำประกันสินเชื่อ 
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้ 
(10) การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 
(11) บริษัทที่ร่วมทำประกันอัคคีภัย 
(12) แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้ 
(13) หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ 
(14) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท

3. ประกาศเกี่ยวกับสมาชิก
(1) ชะลอการรับสมาชิกสมทบ 
(2) แนวปฏิบัติการลาออก 
(3) สมาชิกที่มีหนี้โอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบ 

4. ประกาศเกี่ยวกับสวัสดิการ
(1) การจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ทายาท 
(2) แนวปฏิบัติการยืมเงินกองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืม 

5. ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินงาน
(1) เวลาทำการรับ-จ่ายเงิน 
(2) การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
(4) แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายศึกษาอบรม 
(5) อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ สำหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ทำประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประชุม 
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9) แผนรองรับเมื่อเกิดปัญหากับระบบสารสนเทศ 
(10) แผนการสำรองข้อมูล